مراحل تغییرجهت لود کاغذ در اسلیپ پرینتر

ابتدا کلید نگه داشته و دستگاه را روشن میکنیم

↑↓↑↑↑↓↑↓↑↓↓↓↓↓↓↓↓↑↓↓↑↓start